Green Beans

Roast Profile | About Us

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟ (Roasting Business) ก่อตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ในประเทศไทย โดยมีคุณศราวุธ (Woody) SCAA Specialized Instructor ของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการคั่วกาแฟและสอนเกี่ยวกับการคั่วกาแฟของบริษัทฯ

Working Hours

Monday - Friday:
09:00 - 17:00
Saturday:
09:00 - 12:00
Sunday:
Closed

Contacts

Quick Contact:
095-568-2828
085-044-2662
Email us at:
woody@roast-profile.com

มาตรฐานการคั่วกาแฟ เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และความเข้าใจในการคั่วกาแฟ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการคั่วกาแฟ ควรศึกษาและฝึกทอสอบรสชาติกาแฟอย่างสม่ำเสมอ การจดจำการคั่วกาแฟ หรือ การบันทึกการคั่ว (Roasting Profile) ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงการคั่วกาแฟ

Don't hesitate and call us now!


logo roastersguild