Accessories

ACCESSORIES
 • 30 L Water & Dust Collector

  30 L Water & Dust Collector

  THB 7,500.-

 • Coffee Bean Scale Scoop

  Coffee Bean Scale Scoop

  THB 1,500.-

 • Coffee Bean Bin

  Coffee Bean Bin

  THB 2,000 / 2,400.-

 • Cupping Bowl Set 6 Cups 200 ml

  Cupping Bowl Set 6 Cups 200 ml

  THB 1,400.-

 • Pallo Rollster

  Pallo Rollster

  THB 1,500.-

 • Color Analysis CM-100

  Color Analysis CM-100

  THB 58,000.-

 • 1
 • Refractometer PAL-COFFEE (TDS)

  Refractometer PAL-COFFEE (TDS)

  THB 15,000.-

 • Coffee Pro Moisture Tester

  Coffee Pro Moisture Tester

  THB 25,000.-

 • Wile BIO Moisture Meter

  Wile BIO Moisture Meter

  THB 18,000.-

 • Hand Sieve

  Hand Sieve

  โปรดสอบถาม

 • Grading Hand Screens

  Grading Hand Screens

  THB 19,900.-

 • Coffee Parchment Huller

  Coffee Parchment Huller

  THB 68,000.-

 • 1
 • Roast Agtron Kit

  Roast Agtron Kit

  THB 16,000.-

 • Coffee Flavor Map

  Coffee Flavor Map

  THB 9,500.-

 • Aroma Kit

  Aroma Kit

  THB 17,500.-

 • Flavor Wheel Poster

  Flavor Wheel Poster

  THB 2,000.-

 • Coffee Bean Classification

  Coffee Bean Classification

  THB 2,000.-

 • 1
 • Coffee Plant Poster

  Coffee Plant Poster

  THB 2,000.-

 • SCAA Poster Art of Aroma (4 Set)

  SCAA Poster Art of Aroma (4 Set)

  THB 2,000.-

 • SCAA Poster Coffee Tasters Flavor Wheel

  SCAA Poster Coffee Tasters Flavor Wheel

  THB 2,000.-

 • 1
TEMPERATURE
 • 1046

  1046

  THB 8,000.-

 • 1048

  1048

  THB 7,000.-

 • 1051

  1051

  THB 4,500.-

 • K Type Probe

  K Type Probe

  THB 1,500.-

 • Adaptor

  Adaptor

  THB 600.-

 • Connector

  Connector

  THB 300.-

 • 1
 • Extension Wire

  Extension Wire

  THB 200.-

 • Nut for Probe Thermocouple

  Nut for Probe Thermocouple

  THB 600.-

 • Precision Resistor

  Precision Resistor

  THB 320.-

 • Plastic Shell Enclosure

  Plastic Shell Enclosure

  THB 450.-

 • 1

Roast Profile | About Us

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟ (Roasting Business) ก่อตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ในประเทศไทย โดยมีคุณศราวุธ (Woody) SCAA Specialized Instructor ของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการคั่วกาแฟและสอนเกี่ยวกับการคั่วกาแฟของบริษัทฯ

Working Hours

Monday - Friday:
09:00 - 17:00
Saturday:
09:00 - 12:00
Sunday:
Closed

Contacts

Quick Contact:
095-568-2828
085-044-2662
Email us at:
woody@roast-profile.com

มาตรฐานการคั่วกาแฟ เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และความเข้าใจในการคั่วกาแฟ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการคั่วกาแฟ ควรศึกษาและฝึกทอสอบรสชาติกาแฟอย่างสม่ำเสมอ การจดจำการคั่วกาแฟ หรือ การบันทึกการคั่ว (Roasting Profile) ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงการคั่วกาแฟ

Don't hesitate and call us now!


logo roastersguild