Espresso Base

Specialty Roasting Style

Package Light Red                     Package Light Dark Orange                     Package Grey                     Package Light Dark Green
Red Diamond Reserve                     Black Diamond                     God Father                     Old School
360 ฿ / 250 g                     360 ฿ / 250 g                     360 ฿ / 250 g                     230 ฿ / 250 g
Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description

 

Limited

Specialty Roasting Style

Package Light PP                     Package Light Blue                     Package Cascara
Lady Boy                     Guatemala Geisha                     Casara Deborah
420 ฿ / 250 g                     1,400 ฿ / 100 g                     420 ฿ / 250 g
Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description

 

Filter Base

Specialty Roasting Style (Weekly-Monthly)

Package Light Orange                     Package Light Blue                     Package Light Green                     Package Light PP
Rwanda Encoro                     Tanzania Ruvuma                     Kenya Asali AA                     Ethiopia Kochere
520 ฿ / 250 g                     520 ฿ / 250 g                     520 ฿ / 250 g                     520 ฿ / 250 g
Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description
                                                                   
Package M Blue                     Package Light Red                     Package Light Dark Orange                     Package Light Dark Green
Ethiopia Drima Zede                     Colombia Farallones                     Costa Rica Tarrazu                     Guatemala Antiqua
680 ฿ / 250 g                     520 ฿ / 250 g                     520 ฿ / 250 g                     500 ฿ / 250 g
Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description                     Flavor and Description

 

ไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง ในราคาที่แสดงด้านบน

Line ID

สั่งซื้อเมล็ดกาแฟผ่านช่องทาง Line@

Roast Profile | About Us

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟ (Roasting Business) ก่อตั้งเมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการคั่วกาแฟที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ในประเทศไทย โดยมีคุณศราวุธ (Woody) SCAA Specialized Instructor ของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา เป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการคั่วกาแฟและสอนเกี่ยวกับการคั่วกาแฟของบริษัทฯ

Working Hours

Monday - Friday:
09:00 - 17:00
Saturday:
09:00 - 12:00
Sunday:
Closed

Contacts

Quick Contact:
095-568-2828
085-044-2662
Email us at:
woody@roast-profile.com

มาตรฐานการคั่วกาแฟ เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และความเข้าใจในการคั่วกาแฟ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการคั่วกาแฟ ควรศึกษาและฝึกทอสอบรสชาติกาแฟอย่างสม่ำเสมอ การจดจำการคั่วกาแฟ หรือ การบันทึกการคั่ว (Roasting Profile) ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงการคั่วกาแฟ

Don't hesitate and call us now!


logo roastersguild